Kodanikuhariduse keskus

Kodanikuharidus nii üldhariduskooli õppeainena (ühiskonnaõpetus) kui elukestva õppe valdkonnana on oma olemuselt spetsiifiline integratiivne tervik sotsiaalseid teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid. Ühiskonnaõpetusel üldhariduskooli õppeainena on oma ainesisu ning metoodika, mis vajavad ühiskonnas toimuvate kiirete muutuste tõttu pidevat kaasajastamist.

Nii nagu ühiskonnas toimuvat ei saa mõista ositi, nii ei saa ka õpetada ühiskonda mõistma "jaokaupa". Seetõttu tegeleb Kodanikuhariduse keskus ühiskonnaõpetuse arendamisel projektidega, mis sageli pole oma valdkonna poolest samuti selgelt piiritletavad, vaid sisaldavad endas erinevaid elemente.

Meie tegevusvaldkonnad

AJALOO teemadega tegeleme selleks, et aidata paremini mõista ühiskonna tänaseid probleeme, näidates nende tekkepõhjusi ning arengulugu. Ajalooalased teadmised ning ajalooalased oskused on aluseks, milleta inimene pole suuteline kasutama demokraatliku ühiskonna poolt talle täna pakutavaid võimalusi ega neid ise juurde looma.

INIMÕIGUSI käsitleme mitte kui XX sajandi ajaloolist dokumenti vaid kui XXI sajandi globaliseerunud maailmas ühiste väärtuste mõõdupuud.

ÜHISKONNA INTEGRATSIOONIGA tegelemine on meie jaoks eelkõige kaasa aitamine eestlaste ning mitte-eestlaste "kogukondade" lähenemisele eesti ühiskonnas elades.

MITMEKULTUURILISE ÜHISKONNA teemaga tegelemisel on kaks tahku: arendada dialoogi ühiskonnas mõtestamaks lahti Eestit kui mitmekultuurilist ühiskonda ning pöörata tähelepanu mitmekultuurilisele haridussituatsioonile ja selle poolt koolile esitatavatele väljakutsetele.

ÕIGUSHARIDUS ühiskonnaõpetuse seisukohast on inimeste teavitamine sellest, milline on õigusruum, milles me iga päev elame ning oskuste kujundamine selles õigusruumis toime tulemiseks.

MAJANDUSHARIDUS ühiskonnaõpetuse seisukohast on inimeste harimine, aitamaks neil näha ja mõista majandust kui ühiskonnaelu ühte lahutamatut komponenti ning vahendmaks neile kodaniku majandusalaseid põhioskusi.

ÕPPEKAVAARENDUS on ühiskonnaõpetuse erinevate aspektidega tegelemise dünaamiline protsess. Erinevate valdkondadega tegelemisel jõutakse aeg-ajalt mõnede uute arusaamade ja põhimõteteni, mida on tarvis kajastada ühiskonnaõpetuse ainekavas. Tarbijaharidus, ettevõtlikkus, maailmaharidus - need on mõned näited viimase paari aasta jooksul kodanikuharidust mõjutama hakanud uutest kontseptsioonidest.

ÜHISKONNAÕPETUSE METOODIKA on lahutamatu osa enamiku teiste siinnimetatud valdkondadega tegelemisel. Esmajoones avaldab metoodikale mõju rahvusvaheline kogemus.

ÜHISKONNAÕPETUSE SISUGA tegelemine on didaktika valdkonda kuuluv protsess, mille all mõistame ühiskonnaõpetuse kui terviku õpetamise sisulistele ja metoodilistele probleemidele tähelepanu pööramist.

TARBIJAHARIDUS on uus euroopalik aspekt ühiskonnaõpetuse sisus ja metoodikas, millega tegelemise eesmärgiks on demokraatlikule ühiskonnale omaste teadliku tarbija oskuste ja teadmiste kujundamine õppijais.