Jaan Tõnissoni Instituudi koolituskeskus

JTI koolituskeskus asutati instituudi iseseisva struktuuriüksusena 1999. aasta suvel, laiendamaks instituudi tegevust kursuste, seminaride, konverentside ja õppepäevade korraldamisel. 2011. aasta detsembris lõpetas koolituskeskus üle kümne aasta kestnud traditsiooniliste õppekavade alusel tegutsemise.

Koolitus oli üks Jaan Tõnissoni Instituudi põhikirjajärgsetest ülesannetest, mis toimus põhiliselt kahes suunas.

Esiteks. Kodanikuhariduse keskuse poolt üldhariduskoolide kodaniku- ning ühiskonnaõpetuse õpetajatele korraldatud kursused, seminarid ja õppepäevad. See tegevus on aidanud kaasa vastavate õppeainete väljakujundamisele riiklikus õppekavas ning leidnud ka rahvusvahelist tunnustust - 1999. aastal loodi instituudi juurde UNESCO kodanikuhariduse õppetool, mis 2016. aastal lõpetas tegevuse, kuna prioriteedid olid muutunud.

Teiseks. Eesti vajadustest tulenenud, demokraatliku ühiskonna rajamist toetav koolitus, mis toimus osana mitmesugustest, erinevate sihtide ja sihtgruppidega projektidest.

Peamiseks erinevuseks võrreldes teiste täienduskoolituse pakkujatega oli püüd suurema praktilisuse poole - keskendumine säärasele koolitusele, mille tulemit saaks eriti õpetaja oma töös riikliku õppekava elluviimisel koheselt kasutada.

Olulisimaks sihtgrupiks olid nii eesti kui vene õppekeelega koolide pedagoogid. Jaan Tõnissoni Instituudi üldistest tegevussuundadest tingituna keskendus koolituskeskus õpetajakoolituses eelkõige ajaloole ja ühiskonnaõpetusele ning emakeelele. Vastavalt võimalustele organiseeriti erinevaid kursuseid ka teiste ainete õpetajatele.