Ülevaade Jaan Tõnissoni Instituudist

Foto instituudi asutamisest. Pildil teiste hulgas Jüri Luik, Mart Nutt, Avo Kiir ja Mart Laar.

Jaan Tõnissoni Instituut asutati 17. aprillil 1991 ning töötab sellest ajast alates projektimeetodi põhimõttel koostöös paljude partneritega Eestist ja välisriikidest.

Instituut teostab uurimis- ja arendusprogramme, korraldab teaduskonverentse, koolitusseminare ja -kursusi, avaldab raamatuid ning muid materjale.

Pärast Eesti taasiseseisvumist alustas instituut tööd poliitiliste ja kohaliku omavalitsuse probleeme käsitlevate koolitusseminaridega ning Eesti - Vene suhteid käsitlevate uurimustega. Soodustamaks demokraatlike väärtuse tundmaõppimist ja juurdumist üleminekuaja Eesti ühiskonnas, kujunesid instituudis peatselt välja kodanikuhariduse ja inimõiguste koolitusprogrammid ning vastava õppekirjanduse ja -materjalide koostamine koolidele ja avalikkusele. Instituut on pööranud tähelepanu migratsiooni kui ka paljurahvuselisuse ja mitmekultuurilisuse teemadele ja probleemidele, mis on Eestis jaoks oulised. Paarikümne aasta jooksul tegeldi JTI-s lisaks mittetulundusühingute arengu toetamisega, vabaturumajanduse ja korruptsioonitemaatikaga, hariduspoliitikaga, demokraatiauuringutega.

Nn üleminekuperioodi lõppemisega Eestis käesoleva sajandi esimesel aastakümnel muutusid Jaan Tõnissoni Instituudi prioriteedid. Alates 1992. aastast töötanud koolituskeskus, mis oli registreeritud erakoolide seaduse alusel ning korraldas täiendkoolituskursusi õpetajatele ja õpilastele, lõpetas 2011. aastal tegevuse. 2008. aastal hakati JTI-s tegelema maailmaharidusega ning 2010. aastal sai instituudi uueks tegevussuunaks arengukoostöö. Kodanikuhariduse alane tegevus, mis algselt toetas Eesti üldharidust, on muutunud rahvusvahelist ekspertiisi pakkuvaks kompetentsiks.

Instituut on kogu oma tegevusaja jooksul olnud aktiivne osaline mittetulundussektori ja kodanikuühiskonna teemade käsitlemisel ning ühendustele soodsa tegevuskeskkonna loomisel.

Instituut on kirjastanud arvukalt raamatuid ja tootnud mitmeid videofilme.

Instituudi tööd korraldab juhataja.