Arengukoostöö keskus

Jaan Tõnissoni Instituudi arengukoostöö tegevusele pandi alus 2010. aasta detsembris, kui toimus JTI ja Georgian Foundation For Strategic and International Studies esindajate esimene kohtumine. Kohtumisel tutvustas kumbki organisatsioon tehtut, käigusolevaid projekte ning tulevikuplaane. Leiti, et organisatsioonide suunitlus ja pikaajalised eesmärgid on paljuski sarnased. Nii otsustati alustada sisulist koostööd kodanikühiskonna arendamisel ja vähemusrahvuste ühiskonnaellu integreerimisel.

2011. aastal toimus koostöö sisuline käivitamine, sealhulgas ajurünnakud edasiste projektiideede kaardistamiseks arvestades nii kummagi poole senist kogemust kui ka ennekõike Georgia peamiseid probleeme. Üksmeelselt jõudsime seisukohale, et praegusel hetkel on kõige põletavamaks probleemiks, mis vajab lahendamist, ennekõike armeenia vähemustega seonduvad küsimused Georgias.

Georgia olukorda vähemusrahvuste integreerimisel ühiskonda iseloomustavad paljuski needsamad probleemid, millega Eesti oli sunnitud tegelema 10-15 aastat tagasi: vähemusrahvuste vähene huvi riigivalitsemises osaleda, madal või olematu riigikeele oskus, vähemusrahvuste vähene organiseeritus kolmanda sektori organisatsioonidesse jne. Eesti on suutnud need probleemid tänaseks edukalt lahendada ning Georgia eksperdid leidsid, et Eestis tehtud tegevused ning juurutatud mudel sobib kasutamiseks ka tänapäeva Georgias.

Võtmesõnadeks on vähemusrahvuste võimestamine, nende organiseerumisele kaasa aitamine ning teadlikkuse tõstmine, arvestades Georgia eripärasid ning muutunud olukorda.

2012. aasta algusest toimus projektitaotluse ettevalmistamine ning 2012. aasta suvel toetas Eesti välisministeerium JTI ja GFSIS-i arengukoostöö projekti "Georgia armeenia vähemuse Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine".

Kummagi osapoole ühine visioon edasisest koostööst seisneb demokraatia edendamisele, poliitiliste ja majanduslike reformide läbiviimisele, piiriülesele koostööle ning võrdsete võimaluste edendamisele suunatud projektide elluviimisel. Esialgu on plaanis keskenduda kootööle Georgias (Eestis saavutatu kogemussiire) ja Eestis (Georgian Foundation For Strategic and International Studies on Georgia üks juhtivamaid valdkondlikke mõttekodasid, kavas on Georgia ekspertide kaasamine ennekõike Jaan Tõnissoni Instituudi demokraatiauuringute keskuse projektide kavandamisse ja elluviimisse). Edaspidi kavatseme ühise kogemuse baasil laiendada tegevusi ka teistesse riikidesse.

Kontakt

Kaur Sarv, Arengukoostöö keskuse juhataja
kaur.sarv@jti.ee

Keit Spiegel, Arengukoostöö keskuse projektijuht

keit.spiegel@gmail.com